Informatii utile

 
 

Rechizitele noastre:

«Unipost-Expres» SRL Adresa juridică: MD-2038, mun.Chișinău, bd.Decebal, 78/1-12
Director: Fedorenco I.R. (în temeiul Statutului) Cod fiscal: 1003600126070
Adresa poștală: MD-2001, mun.Chișinău, str. М. Kogălniceanu, 26 -22 TVA: lipsește (gen de activitate liber de TVA)
c/d: MD05AG000000022512494782 c/b: AGRNMD2X493

BC «Moldova-Agroindbank» SA fil.32, or. Chisinau

Activitatea de bază (CAEM): 5320- Alte activitati postale si de curier.

Adaosul la combustibil — este un coieficient «flotant», aplicat pentru tariful la toate serviciile de livrare. Este un mecanism flexibil de reacționare la modificările de prețuri pentru combustibilul de aviație și auto pe piața locală și globală. Implementarea acestei mărimi variabile permite de a reacționa operativ la osccilațiile de prețuri (atât în sensul majorării, cât și scăderii) pentru produse petroliere fără rectificarea permanentă a tarifelor de bază.

Beneficiarul — persoană juridică sau fizică, cointeresată ca Executantul să presteze cu succes serviciul de livrare prin curierat rapid a trimiterii, perfectând în acest sens o comandă.

Clientul/Plătitorul — persoană juridică sau privată, beneficiar al serviciilor Executantului, pe care le achită.

Comanda — Beneficiarul încredințează Unipost-Express organizarea și îndeplinirea serviciului de expediere prin curierat rapid, perfectată la telefon, prin Internet-site-ul www.unipost.md sau la oficiul Unipost-Express. Realizarea comenzii presupune următoarele obligațiuni ale Părților la Contract: Unipost-Express are obligația să presteze serviciile contractuale, Beneficiarul – să prezinte trimiterea în corespundere cu cerințele Unipost-Express și să achite serviciile prestate de Unipost-Express în termenele convenite.

Condițiile generale ale colaborării în procesul prestării serviciilor SRL «Unipost-Expres»/«CGC» — lista drepturilor, obligațiilor și responsabilităților Părților la Contract, la fel, regulile ce reglementează relațiile între “ UniPost-Express” și “Beneficiar” în cazul conflictului între aceștia sau în cazul în care ei au încheiat orice alt acord scris, dacă acest aspect nu este reglementat de legislație sau de Contractul între Părți. «CGC» este parte inseparabilă la Contractul permanent cu Clientul

Confirmarea livrării/POD - Proof Of Delivery – informația ce include: data livrării, timpul, numele/semnătura destinatarului, care a primit trimiterea pe adresa indicată.

Conținut al unei trimiteri prin curierat rapid pot fi: DOCUMENTE/DOCS și NON-DOCUMENTE/NDOCS - orice documente și documentație, obiecte și materiale, mostre de mărfuri și materie primă, materiale publicitare și tipărite, aparate și dispozitive, utilaje și părți ale acestora, obiecte personale (bagaje) și alte mărfuri, neincluse în listele Mărfuri periculoase și obiecte interzise sau limitate spre expediere de legislațiile în vigoare din țările de expediere, de tranzit, de destinație.

DOCS — La trimiterile cu depuneri din categoria DOCUMENTE/DOCS se referă: plicurile, pachetele, cutiile ce conțin produse tipografice sau manuscrise /materiale pe purtător de hârtie cu caracter de afaceri și/sau corespondență personală, executate pe foi aparte, nebroșurate între ele cu o greutate totală de până la 5 (cinci) kg în baza unei facturi (cu excepția foilor volante, registrelor de diferit gen și tip, calendarelor, pliantelor și altei producții tipărite de natură publicitară) care nu necesită regimuri specializate de perfectare vamală (licențe de export etc.) și nu constituie obiecte ale proprietății intelectuale.

NDOCS - La trimiterile cu conținut categoria NON-DOCUMENTE/NDOCS se referă: coletele (plicuri, pachete, cutii, saci) cu alt conținut decât cele indicate mai sus, la fel, trimiterile ce conțin DOCUMENTE/DOCS cu greutatea mai mare de 5 (cinci) kg în baza unei facturi poștale.
Atenție!!! Documentația care necesită regimuri specializate de perfectare vamală și/sau care este obiect al proprietății intelectuale (desene tehnice, scheme, proiecte etc.) este perfectată cu prezentarea tuturor documentelor permisive necesare în scopuri vamale.

Destinatarul — persoană juridică sau privată, specificată în această calitate în HAWB și din numele său și/sau din numele proprietarului trimiterii, abilitată să primească trimiterea.

Dimensiunile — mărimile de bază (lungimea, lățimea, înălțimea) ale conținutului trimiterii prin curierat rapid sau trimiterii pregătite pentru expediere.

Executantul — SRL «Unipost-Expres» (semn mărfar «Unipost-Express»).

Expeditorul — persoană juridică sau privată abilitată, specificată în această calitate în НAWB și din numele Beneficiarului/Clientului și/sau din numele proprietarului trimiterii, comandă serviciul de livrare.

Facture poștală / Factura de livrare / HAWB — (HouseAirWayBill) — este documentul de însoțire al trimiterii poștale pe întregul itinerar de la expeditor până la destinatar. Factura poștală reprezintă un formular cu cinci file autocopiative cu logotipul Executantului, îndeplinit prin procedee tipografice. Fiecare factură are un număr unic de ieșire, cu ajutorul căruia este monitorizată livrarea trimiterii.

Greutatea fizică — indicele greutății trimiterii în kg, determinat prin metoda măsurării în kilograme cu utilaj special (cântar).

Greutatea volumetrică — indicele greutății trimiterii, calculat în kilograme potrivit formulei: (lățimea (cm) х lungimea (cm) х înălțimea (cm)) / 5000 (kg). În caz dacă greutatea volumetrică depășește greutatea fizică, costul livrării este calculat după greutatea volumetrică.

Foia de livrare — este documentul în care este fixată informația (data livrării, timpul, numele/semnătura persoanei care a primit trimiterea) privind livrarea/înmânarea trimiterii destinatarului.

Livrarea prin curierat rapid — este serviciul complex «Unipost-Express» privind recepționarea, procesarea, transportarea și livrarea trimiterii prin curierat rapid de la expeditor până la destinatar («din mâini în mâini»), complinită de răspunderea pentru integritatea trimiterii și informarea Beneficiarului privind livrarea realizată, cu oferirea POD.

Logistica — planificarea strategică și gestionarea transportării consolidărilor poștale, depozitarea trimiterilor poștale, păstrarea lor și alte operațiuni ce țin de deplasarea/parcursul acestora.

Marcarea — semnele, desenele, inscripțiile și semnele convenționale de diferit tip, aplicate pe ambalajul trimiterilor, ce stabilesc ordinea evidenței/identificării lor, pentru asigurarea integrității conținutului trimiterilor în procesul îndeplinrii lucrărilor de încărcare – descărcare și transportare.

Mărfurile periculoase și obiectele interzise — substanțe, articole din acestea, materiale, reziduuri de producție și de altă natură care, în virtutea calităților specifice, pot crea în procesul transportării pericole pentru sănătatea și viața oamenilor, pot prejudicia mediul înconjunător, pot deteriora și nimici bunurile materiale. La fel, substanțele, articolele din acestea, materialele, reziduurile activităților de producție și de alt gen care nu se admit spre transportare potrivit Acordului european privind transportarea rutieră internațională a mărfurilor periculoase (ADR) sau sunt premise doar cu respectarea condițiilor, specificate în (ADR) și interzise în calitate de trimiteri poștale de Biroul Internațional al Uniunii Universale, specificate în calitate de asemenea «trimitere» de IATA (Asociatia Internationala a Transporturilor Aeriene) sau ICAO (Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile).
Aceste limitări și restricții se extind și asupra țărilor, în care trimiterile sunt primite spre expediere, la fel, în țările de transit și în țările punctelor finale de destinație.

Monitorizarea trimiterii — expeditorul are posibilitatea să obțină de sine stătător informație actuală despre statutul trimiterii sale apelând la serviciul respectiv, plasat pe www.unipost.md sau pe site-urile partenerilor noștri internaționali.

Valoarea declarată — evaluarea costului depunerii, indicată în factură și stabilită de expeditor. Valoarea declarată nu trebuie să depășească costul efectiv (confirmat documentar) al trimiterii și să fie neîntemeiat subestimată.

Restituirea — este returnarea trimiterii în adresa expeditorului cu consimțământul și din contul acestuia, în cazurile: imposibilității realizării livrării; refuzului destinatarului de a primi trimiterea; refuzului destinatarului de a oferi documentele, necesare pentru perfectarea vamală; refuzului destinatarului de a achita impozitele, taxele etc.; returnării trimiterii la rugămintea expeditorului însăși. Intoarcerea plecării la cererea expeditorului însuși, este posibilă numai dacă consimțământul este obținut de la acest regim de către organul vamal al RM.

Rubricile obligatorii ale facturii poștale — sunt rubricile HAWB ce trebuie completate obligatoriu în temeiul informației obținute de la Expeditor. Lipsa informației la aceste rubrici sau completarea incorectă a acestora poate complica sau face imposibilă susținerea controlului vamal, livrarea trimiterii sau monitorizarea acesteia.
La completarea formularului facturii poștale, expeditorul este obligat:
- să prezinte informație deplină și corectă în vederea îndeplinirii livrării;
- să descrie calitativ și cantitativ marfa expediată, obiectele sau materialele destinate livrării;
- să confirme prin semnătură informația indicată mai sus, la fel, să specifice că trimiterea nu conține obiecte periculoase, materiale interzise spre expediere.

Tariful — costul serviciului Executantului în funcție de adresa recepționării/livrării, tipul trimiterii, greutății acesteia, dimensiunilor, locurilor.

Tariful de livrare ECONOM - tarifele pentru trimiterea sau primirea de articole cu o perioadă de livrare prelungită de 2-4 zile, în comparație cu timpul de livrare al coletelor exprese. Serviciul în cadrul acestor tarife este disponibil pentru țările UE și pentru anumite orașe din Federația Rusă. Plata serviciului în funcție de tarifele ECONOMIE este posibilă numai de către clientul moldovenesc.

Tariful individual — tariful cu reducere în raport cu tariful de bază pentru clienți și comenzi concrete.

Tipul ambalajului, ambalaj — ambalajul este standard, oferit gratuit de Executant cu condiția corespunderii caracteristicilor și dimensiunilor conținutului trimiterii caracteristicilor ambalajului standard, de care dispune Executantul (plic, pachet, cutie, tubus).
Executantul de sine stătător, din contul propriu efectuează ambalarea, la fel, marcarea poștală a trimiterilor, destinate livrărilor internaționale, în corespundere cu datele privind caracteristicile conținutului trimiterii, comunicate de Expeditor. Noi recomandăm să încredințați alegerea tipului de ambalaj și ambalajul propriu-zis colaboratorilor companiei noastre.
Expeditorul poate ambala trimiterea de sine stătător. Alegeți ambalajul potrivit, iar conținutul împachetați-l maximal compact, pentru a evita formarea unei greutăți volumetrice, dar nu uitați că procedeul de ambalare și pachetul propriu-zis, trebuie să prevină defectarea trimiterii în procesul transportării / livrării, în funcție de caracterul conținutului. În cazul nostru, Expeditorul trebuie să ofere Executantului descrierea și calisficarea (cu prezentarea documentației necesare) fiecărui loc al trimiterii în corespundere cu caracteristicile și dimensiunile conținutului.

Trimiterea este considerată pregătită pentru expediere — la etapa ambalării (în plic, pachet, cutie, tubus), marcării (potrivit caracterului conținutului și reguillor în vigoare); la trimitere este anexată factura poștală și documentele însoțitoare necesare (Invoice, certificatele de corespundere / de calitate, de securitate - MSDS).

Trimiterea prin curierat rapid/Trimiterea poștală/Trimiterea — este perfectată printr-o factură postală aparte cu număr de iesire unic, ambalată, marcată, limitată de dimensiunile ambalajului si greutatea continutului, transmisă de Expeditor Executantului în ordinea, stabilită de Regulile prestării serviciilor postale ale RM si «CGC» aprobate de Executant, transportată/trimisă pe adresa de destinatie, în calitate de postă expediată prin curierat rapid, pentru livrare Destinatarului conform numărului de bucati si greutatea totală. Greutatea totala a trimiterii nu este limitata, insa greutatea fizica a unei bucate pregatite spre expediere nu trebuie să depăsească 30,00 kg (inclusiv). Dimensiunile maximale ale unei bucate trebuie sa fie pana la 120 cm х 50 cm х 50 cm. Numărul de bucati nu este limitat.

Trimiterea voluminoasă — trimiterea, în cadrul căreia suma celor trei dimensiuni ale unui loc depășește 220 cm.

Договор по обслуживанию МКЭО - Договор заключаемый между "Unipost-Express" и Пользователем - юридическим лицом, по обслуживанию международных курьерских экспресс-отправлений. При заключении Договора, "Unipost-Express" позволяет Пользователю, оплачивать оказанные услуги в следующем месяце следующий за отчётным. Также Пользователю предоставляется система скидок и возможность пользоваться льготным предложением по доставке МКЭО, категории DOCS, весом до 0,25 кг, во все и из всех обслуживаемых стран.

Правила оказания почтовых услуг по доставке международных курьерских экспресс-отправлений - свод правил регулирующих отношения между “Unipost-Express” и Пользователями. Правила разработаны с учётом статей: Закона о почтовой связи РМ № 36 от 17.03.2016 г., Правил оказания почтовых услуг , Приложение №1 к Постановлению Правительства № 1457 от 30.12.2016 г., касающихся авторизированных поставщиков почтовых услуг открытых для конкуренциии. А также в соответствии со статьями Таможенного Кодекса РМ, касающихся экспорта/импорта международных почтовых отправлений.

JS для Полезная информация