Atenție! Nu acceptam opțiunea de achitare online pe site-ul nostru

Informații utile și termenii de bază Unipost-Express

Informatii utile

 
 

Rechizitele noastre:

«Unipost-Expres» SRL Adresa juridică: MD-2038, mun.Chișinău, bd.Decebal, 78/1-12
Director: Fedorenco I.R. (în temeiul Statutului) Cod fiscal: 1003600126070
Adresa poștală: MD-2001, mun.Chișinău, str. М. Kogălniceanu, 26 -22 TVA: lipsește (gen de activitate liber de TVA)
c/d: MD05AG000000022512494782 c/b: AGRNMD2X493

BC «Moldova-Agroindbank» SA fil.32, or. Chisinau

Activitatea de bază (CAEM): 5320- Alte activitati postale si de curier.

Beneficiar – persoană fizică sau juridică, care solicită, achită şi beneficiază de serviciile „Unipost-Express” în calitate de Expeditor sau Destinatar, pe bază de contract sau fără contract. Beneficiarul, aflîndu-se în RM, poate să aplice şi să achite serviciile de curierat express internaţional din orice ţară deservită de Unipost-Express, şi în acest caz, Beneficiarul va avea calitatea de Destinatar. Beneficiarul ce beneficiază de serviciile Unipost-Express pentru livrarea trimiterilor express peste hotarele RM, are calitatea de Expeditor.

Contract de deservire a TIE – Contract încheiat între Unipost-Express şi Beneficiar-persoană juridică, privind prelucrarea, transportarea şi livrarea trimiterilor poştale express internaţionale. La încheierea Contractului, Unipost-Express permite Beneficiarului să achite serviciile în decurs de 10 zile calendaristice a lunii următoare după luna în care au fost prestate serviciile. Beneficiarului i-se vor oferi reduceri şi posibilitatea de a se folosi de oferte speciale pentru livrarea TIE din categoria DOCS, cu greutatea de pînă la 0,25 kg în oricare din ţările deservite.

Curierat express – serviciu complex prestat de Unipost-Express privind recepţionarea, preluarea, prelucrarea, transportarea şi livrarea trimiterilor poştale internaţionale de la Expeditor la Destinatar, pe baza principiului „de la uşă la uşă”, însoţită de răspunderea pentru integritatea trimiterilor şi informarea Beneficiarului despre livrarea efectuată. Curieratul express se împarte în livrare internaţională şi internă.

Cîmpurile obligatorii spre îndeplinire din factura de expediţie – cîmpuri destinate pentru completare obligatorie în baza datelor oferite de expeditor. Lipsa sau informaţia eronată din aceste cîmpuri face imposibilă sau îngreunează considerabil procedurile de verificare vamală, import/export, tranzit, precum şi însăşi livrarea TIE. La completarea formularului facturii de expediţie, Expeditorul este obligat:
- Să ofere informaţia deplină şi veridică privind adresele şi contactele Expeditorului şi destinatarului;
- Să descrie veridic şi pe deplin conţinutul trimiterii;
- Să indice valoarea declarată sau conform facturii/invoice-ului a trimiterii.
- Prin semnătura sa, să confirme informaţia indicată mai, precum şi faptul că este cunoscut şi de acord cu Regulamentul privind acordarea serviciilor poştale de livrare a TIE.

Dimensiunile – dimensiunile exterioare maxime a obiectului pentru expediere sau ambalajului de expediţie a TIE: lungimea, lăţimea, înălţimea.

Documentaţie/DOCS – în această categorie de TIE cu conţinut documental se încadrează: dari de seamă contabile şi analitice, îndeplinite pe file aparte sau sub formă de broşuri, specificări/instrucţiuni/paşapoarte sau cupon de garanţie pentru confecţii, contracte, facturi, foi de ambalare, documente însoţitoare pentru transport şi documente vamale, poliţe de asigurări, orice tip de corespondenţă de afaceri, felicitări, invitaţii la evenimente, corespondenţă personală, fotografii personale în cantităţi mici, instrucţiuni şi ghiduri pentru utilizatori, documentaţie tehnică, formulare de feedback, procuri notariale, copii notariale a oricăror documente originale, documente oficiale confirmative, precum, Adeverinţe, Diplome, Licenţe, Certificate, Autorizaţii ş.a.m.d. precum şi alte materiale tipărite sau manuscrisuri ce nu conţin publicitate. Atenţie!!! Documentaţia ce necesită regimuri de perfectari vamale specifice şi/sau sunt subiect al muncii intelectuale (schiţe, scheme, proiecte, ş.a.) se perfectează cu prezentarea documentelor permisive necesare în scopuri vamale.

Factura de expediţie poştală/FEP – document de expediere a „trimiterii” completată şi semnată de Expeditor, care însoţeşte trimiterea pe tot traseul de livrare de la Expeditor pînă la Destinatar. „FEP” reprezintă un set de foi cu autocopiere cu însemnul „Unipost – Express”. Fiecare FEP deţine număr de înregistrare unic. Informaţia de pe FEP urmează să conţină informaţia deplină şi corectă depre Expeditor, Destinatar şi „trimitere”. În cazul în care, trimiterea părăseşte sau este importată pe teritoriul RM, pe cale aeriană, FEP este şi se numeşte – HAWB ( House Air Waybill). În cazul în care trimiterea părăseşte sau este importată pe teritoriul RM pe cale terestră, atunci FEP, este şi se numeşte HWB (House Waybill).

Greutatea fizică – masa fizică a TIE pregătită pentru expediere, exprimată în kg, prin cîntărirea cu utilaje speciale de măsurare a greutăţii.

Greutate volumetrică – reprezintă dimensiunile exprimate în kg, care va fi luat în cosideraţie la calcularea tarifului de livrare, în cazul în care, acesta depăşeşte greutatea fizică a TIE pregătită pentru expediere. Greutatea volumetrică a TIE pregătită pentru expediere, se calculează reieşind din dimensiunile maxime şi tipului de ambalaj al acesteia. Pentru cutie: Lăţimea(cm) x Lungimea(cm) x Înălţime(cm)/5000 = (kg). Pentru rulouri: Aria cercului (cm2) x Înălţimea (cm) / 5000 = (kg). Aria cercului = πR2, unde R – raza cercului (cm), π = 3,14.

Listă de livrare – document, în care se fixează informaţia despre livrarea/înmînarea trimiterilor express sau TIE către Destinatar, precum: data şi ora livrării, ştampilă, prenumele/semnătură celui ce a primit.

Non-documentaţie/NDOCS – la această categorie de TIE se atribuie: celelate documente, obiecte, mărfuri, substanţe şi materiale ce se deosebesc de cele indicate în categoria DOCUMENTAŢIE/ DOCS. Originalurile documentelor ce atestă identitatea personală (inclusiv permise de conducere).Materiale de tipar pe suport de hîrtie ce conţin publicitate, cum ar fi: ziare, reviste, pliante, cataloage, broşuri, fotografii, placate, calendare, postere, cărţi de vizită, cărţi poştale, cupoane de reducere, plicuri, etc., - nu reprezintă documentaţie din punctul de vedere al procedurilor vamale.

Package Redirection — serviciu poştal SHIPOTEKA® — serviciu poştal care, permite redirecţionarea coletelor cu marfă de la comerciant la cumpărător, utilizînd adresa adiţională intermediară a depozitului de sortare din ţara comerciantului în care cumpărătorulu i se pune la dispoziţie o cutie poştală personală (adresă virtuală). La comanda clientului, toate coletele ce se află pe adresa virtuală, sunt redirecţionate pe adresa poştală din Republica Moldova.

Regulile de prestare a servicilor poştale privind livrarea TIE – un cod de reguli ce reglementează relaţiile dintre „Unipost-Express” şi Beneficiar. Prezentele condiţii sunt elaborate în concordanţă cu Legea comunicaţiilor poştale Nr. 36 din 17.03.2016 şi Regulile de prestare a serviciilor poştale, Anexa 1 la Hotărîrea Guvernului Nr. 1457 din 30.12.2016, în ceea ce ţine de prestatorii autorizaţi de servicii poştale, deschişi concurenţei şi în concordanţă cu Codul Vamal al RM referitor la exportul/importul mărfurilor de către persoanele juridice şi fizice prin intermediul comunicaţiilor poştale internaţionale.

Returnarea TIE – returnarea TIE către expeditor, cu acordul şi din contul Beneficiarului, în cazul în care: conţinutul TIE este interzis sau limtat penru import în ţara de destinaţie; importul conţinutului TIE cade sub incidenţa măsurilor de reglementare netarifară pentru activitatea economică internaţională; refuzul/nedorinţa Beneficiarului de a primi TIE din orice motiv; refuzul Beneficiarului de a prezenta documentele necesare pentru efectuarea procedurilor vamale; refuzul Beneficiarului de a achita impozite, taxe, etc.; returnarea trimiterii la rugămintea Expeditorului; este imposibilă livrarea/înmînarea TIE, din diferite motive. Returnarea trimiterii la rugămintea Expeditorului, este posibilă, doar în cazul în care este de acord cu acest regim, a colaboratorilor responsabili a serviciului vamal din RM.

Tarif de livrare – tarif pentru expedierea sau primirea Trimiterilor Express Internaţionale/TIE. Tariful pentru livrare se stabileşte în baza: ţărilor de expediere şi de destinaţie, categoria de TIE , greutatea şi dimensiunile TIE pregătită pentru expediere. Tarifele de livrare se îmaprt în douză subcategorii: taiful EXPRESS şi ECONOM. La utilizarea serviciilor cu tariful ECONOM, caracterul conţinutului trimiterii nu se ia în consideraţie. În calculul costului serviciilor pentru livrare internaţională, se ia în considerare greutatea fizică sau volumetrică a TIE, în dependenţă de valoarea mai mare. Greutatea volumetrică depinde de tipul şi de dimensiunile ambalajului de expediţie şi se calculează în baza depinde de tipul şi dimensiunile şi se calculează în conformitate cu cu formulele indicate în p.6 din „Regulamentul privind prestarea serviciilor poştale internaţionale de către Unipost-Express”. Tariful de livrare se calculează cu ajutorul „Calculatorului de tarife” în EUR şi stabileşte costul aproximativ al serviciilor de livrare a TIE în MDL conform cursului de schimb valutar al BNM în ziua calculului. Beneficiarul achită costul serviciilor în MDL în raport cu EUR conform cursului BNM la ziua recepţionării trimiterii spre expediere sau la ziua acceptării cererii de preluare a trimiterii de peste hotare.

Tarif individual – tarif de livrare cu reducere de la tariful de bază rezultat din Calculatorul de tarife pentru un Beneficiar concret şi caracteristici a TIE.

Tariful de livrare ECONOM – tarif pentru expedierea sau recepţionarea trimiterilor poştale internaţionale cu un termen de livrare mai lung comparativ cu termenul de livrare a TIE. Serviciul cu tariful ECONOM este disponibilă pentru ţările UE, Turcia şi pentru anumite oraşe din Federaţia Rusă. Achitarea pentru serviciile cu tarif ECONOM este disponibilă doar pentru Beneficiarii din Moldova.

TIE pregătită pentru expediere – atunci cînd, amabaljul de expediţie a TIE, este marcat conform caracterului şi tipului de trimitere, „Unipost-Express” a asigurat lipsa accesului la conţinutul trimiterii, folosind folosind bandă adezivă de marcă/folie termocontractibilă/ supapă autoadezivă a ambalajului. Pe ambalajul de expediţie este aplicat numărul de identificare a trimiterii şi este anexată factura de expediţie poştală semnată şi completată de Expeditor precum şi alte documente de însoţire necesare.

Tipul de ambalaj, ambalarea – ambalajul standard este pus la dispoziţie gratis de către Unipost-Express cu condiţia că, acestea corespund dimensiunilor şi caracteristicilor conţinutului trimiterii poştale cu dimensiunile şi cracterisiticile ambalajului disponibil la Unipost-Express (plicuri, sacoşe, cutii, tuburi). Vă recomandăm să încredinţaţi selectarea tipului de ambalaj şi însuşi ambalarea colaboratorilor Unipost-Express. Unipost-Exprss, de sinestătător şi din cont propriu va efectua ambalarea precum şi marcajul trimiterilor internaţionale în conformitate cu informaţiile privind caracteristicile conţinutului trimiterii, oferite de Beneficiar-Expeditor. Beneficiarul-Expeditor poate amabala de sinestătător trimiterea, alegînd ambalajul optim, iar însăşi conţinutul trimiterii urmează a fi ambalată cît mai compact întru evitarea greutăţii volumetrice, dar, nu uitaţi că modul de ambalare şi însăşi ambalajul trebuie să ia în consideraţie riscurile de deteriorare a conţinutului trimiterii în timpul transportării/livrării, în dependenţă de caracterul şi dimensiunile conţinutului.

Trimitere express – obiectul/ele expediat/e (documente/documentaţie, marfa, bunurile, articole) pe teritoriul RM, ce deţin sau nu deţin valoare comercială, ce au fost transmise de Beneficiar către Unipost-Express pentru livrare în adresa Destinatarului. Pentru fiecare trimitere express din orice categorie, preluată spre livrare, se completează factura de expediţie, ce conţine un număr unic de înregistrare, sau, trimiterii express, i-se atribuie un număr de identificare, care este introdus în Lista de livrare comună.

Trimitere internaţională express / TIE – trimitere, ambalată în ambalaj de expediţie(plic, pungă, cutie, tub) corespunzător caracterisiticilor, tipului şi dimensiunilor trimiterii. Trimiterea ambalată este cîntărită şi măsurată pentru stabilirea tarifului de livrare. Pentru trimitere este perfectată factura de expediţie poştală, cu completarea corectă a cîmpurilor obligatorii. Pentru livrarea TIE în cel mai scurt timp, sunt utilizate cele mai rapide mijloace/căi de transport, şi cele mai optime rute logistice.

Trimitere internatională / Trimitere – obiect/e expediat/e (documente/documentaţie, marfa, bunurile, articole) din RM sau în RM ce deţin sau nu deţin valoare comercială sau valoare estimată, ce au fost transmise de Beneficiar către Unipost-Express pentru livrare în adresa Destinatarului conform Regulilor de prestare a serviciilor poştale de livrare a TIE, cu care, Beneficiarul este obligat să facă cunoştinţă. Pentru fiecare trimitere express din orice categorie, preluată spre livrare, se completează factura de expediţie, ce conţine un număr unic de înregistrare.

Valoare declarată – valoarea declarată a bunului sau mărfii expediate/recepţionate, indicată în factura de expediţie poştală, declarată/indicată de Beneficiar sau Expeditor. Valoare declarată nu trebuie să fie mărită sau micşorată nefondat. Colaboratorul vamal care efectuează verificările, poate să ceară confirmarea documentală a valorii declarate.

“Unipost-Express” — prestator autorizat de servicii poştale deschis pentru concurenţă “Unipost-Expres” SRL (CERTIFICAT TIP #09 din 11.11.2016) şi companiile partenere – operatori poştali internaţionali. “Unipost-Express” acţionează în interesele Beneficiarului, dar este limitată de condiţiile Contractelor privind schimbul poştal internaţional cu operatorii poştali ai altor ţării.

JS для Полезная информация